Kuinka arvioin yritykseni vahvuuksia ja heikkouksia?

Perustettaessa yritystä pyritään yleensä alusta lähtien arvioimaan yritysidean vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tässä yhteydessä puhutaan SWOT-analyysista, joka tulee siis sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats. SWOT-analyysin on kehittänyt Albert Humphrey ja tätä nelikenttää käytetäänkin usein arvioitaessa yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Näiden nelikenttään kirjattujen ominaisuuksien pohjalta voidaan laatia yrityksen strategia.

Vahvuudet

Vahvuuksien osakentässä pohditaan yrityksen vahvuuksia – niitä ominaisuuksia, joiden avulla siitä voi tulla menestyvä ja joiden avulla se voi erottua muista alan toimijoista edukseen. Jos olet yksityisyrittäjä, mieti myös omia vahvuuksiasi. Oletko esimerkiksi erityisen ahkera tai hyvä luomaan kontakteja? Oletko erityisen menestynyt alalla, jolla aiot toimia yrittäjänä? Onko sinulla erityisen hyvät kontaktit ja verkostot muihin alan toimijoihin?

Heikkoudet

Heikkouksien osakentässä pohditaan yrityksen heikkouksia – niitä osa-alueita, joissa olisi vielä parannettavaa. Kannattaa myös miettiä, miten näitä heikkouksia voisi parantaa. Jos olet yksityisyrittäjä, mieti myös omia heikkouksiasi. Oletko esimerkiksi kärsimätön? Onko sinulla joitakin puutteita osaamisessasi? Voisiko osaamisesi olla laaja-alaisempaa? Onko alan verkostosi vielä kovin löyhä? Onko yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön tuntemuksesi heikolla tasolla?

Tiedostettuasi yrityksesi heikkoudet ja kirjattuasi ne ylös, kannattaa pohtia myös sitä, miten näitä heikkouksia voisi kohentaa. Jos olet kärsimätön, voit kenties opetella kärsivällisemmäksi ja totutella ajatukseen, ettei kaikki tapahdu tässä ja nyt. Jos osaamisessasi on puutteita, voit kenties hankkia lisäkoulutusta. Erilaisia lisäkoulutusvaihtoehtoja on tarjolla runsaasti. Oman osaamisen laaja-alaistaminen on tärkeää ja nykyisin puhutaankin elinikäisestä oppimisesta. Jos verkostosi ovat löyhät, on verkostojen löytäminen ja luominen erittäin tärkeää – kannattaa yrittää luoda suhteita, joista voi olla hyötyä yrityksesi toiminnalle. Jos et vielä tiedä yritystoimintaan liittyviä peruslakeja ja -käytäntöjä, kannattaa osallistua vaikkapa jollekin kurssille, jossa näihin pureudutaan perusteellisella tavalla.

Mahdollisuudet

Mahdollisuuksien osakentässä pohditaan yrityksen mahdollisuuksia. Tässä osa-alueessa voidaan pohtia kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka yrityksellä saattaisi olla. Mahdollisuuksien tiedostaminen on tärkeää, koska tiedostaessasi erilaiset mahdollisuudet, voit aikaisempaa tehokkaammin pyrkiä näitä mahdollisuuksia kohti. Erilaisten mahdollisuuksien määrittelemisessä ei kannatakaan kiirehtiä, vaan kannattaa pohtia tätä osa-aluetta mahdollisimman monesta erilaisesta näkökulmasta käsin.

Uhat

Uhkien osakentässä pohditaan yrityksen uhkia. Tällaisia uhkia voivat olla esimerkiksi taloudellinen lama, joka vaikuttaa toisiin toimijoihin enemmän kuin toisiin. Uhka saattaa liittyä myös alan toisiin toimijoihin ja siihen, pystytkö kilpailemaan näiden toimijoiden kanssa asiakkaista. Uhkien tiedostaminen on erittäin tärkeää, koska kun tiedostat uhat, voit ennaltaehkäistä niitä mahdollisimman tehokkaasti sekä varautua näiden uhkien toteutumiseen jo etukäteen. Ellet varaudu uhkiin, voivat ne mahdollisesti saada sinut jopa ajautumaan konkurssiin.

SWOT-analyysi luo perustan yrityksen strategialle

SWOT-analyysi on tärkeä tehdä sekä yrityksen aloittamisvaiheessa, että yritystoiminnan jo alettua. SWOT-analyysi voi auttaa yrittäjää havaitsemaan yritysideansa sekä yrityksensä toiminnassa sellaisiakin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, joita hän ei olisi aikaisemmin edes tullut ajatelleeksi. Osa tällaisista vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista saattaa olla vaikeasti havaittavissa, mutta kun yrittäjä pysähtyy pohtimaan näitä asioita, nousevat ne usein esiin melkein kuin vaivihkaa.

SWOT-analyysi on tärkeä siitäkin syystä, että ellei yrityksellä ole strategiaa, on se kuin laiva, jota ohjataan merellä ilman kurssia. SWOT-analyysi luo pohjan yrityksen strategian muodostamiselle, joten voidaankin sanoa, että se auttaa myös luomaan kurssin koko yrityksen toiminnalle. On erittäin tärkeää, että sekä yrittäjä itse, että yrityksen mahdolliset työntekijät tiedostavat yrityksen kurssin ja tavoitteet, jotta he kaikki ponnistelevat samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos palataan laivavertaukseen, niin yritys, jonka työntekijät eivät oikein tiedosta yrityksen strategiaa ja tavoitteita, on kuin laiva, jota yksi merimies ohjaa yhteen suuntaan ja toinen toiseen.